lunes, 18 de mayo de 2015

Recollida d'aliments

Avui dimecres, dia 13 de maig, els alumnes del projecte de voluntariat hem organitzat una recol·lecta d’aliments amb la col·laboració de l’assistenta social, per tal de recollir aliments per a les famílies més necessitades del centre. Aquesta recol·lecta s’ha fet a la hora dels dos patis.

Gràcies per la vostra col·laboració.lunes, 8 de septiembre de 2014

El curs passat es va introduir per al treball dels valors una nova metodologia que es va nomenar  “Projectes Transversals de Centre”. Aquest curs es vol consolidar com a l’element vertebrador d’aquesta part del Pla d'Acció Tutorial.


Objectius

  • Implicar la major part de l’alumnat de l’ESO en tots els projectes del centre.
  • Oferir un espai dins l'horari lectiu per al treball del projecte.
  • Crear un eina inter-nivells d’educació en valors, treball competencial i cohesió social.
  • Potenciar en l’alumnat el sentiment de pertinença al centre i a la comunitat educativa.
  • Millorar els sentiments de responsabilització i autoestima de l’alumnat.
Metodologia
Al centre es porten a terme un total de 10 projectes.
Tots els cursos d’ESO fan tutoria el mateix dia de la setmana a la mateixa hora.
Una hora de cada 3 ó 4, es troba cada coordinador de projecte amb els representants de cada grup classe, ( 2 ó 3) acompanyat d’algun altre professor/a si és possible. Els delegats de classe es reuniran simultàniament amb el cap d’estudis. Durant aquella hora es treballa el projecte seguint la programació del coordinador responsable.
L’assignació dels alumnes als projectes és una part molt important del procés i requereix del tutor i dels coordinadors de cicle una dedicació acurada. A cada projecte s’han d’assignar entre 2 i 3 representants de cada classe, però cal procurar que el nombre total d’integrants de cada projecte no superi els 20 per tal de no dificultar la seva operativitat. Durant el curs, el tutor, d’acord amb el coordinador del projecte, pot atendre peticions de canvi de projecte dels alumnes.
Aquest curs cal que tots els alumnes siguin delegats d’algun projecte. 
L’hora de tutoria següent tots els representants han d’exposar a la classe els acords de la reunió anterior i participar de les propostes dels seus companys d’aula, que serviran d’aportació a la propera assemblea de projecte.

Quins projectes?

Curs 2013-14
·         Convivència, mediació i coeducació.
·         El gust per llegir i biblioteca .
·         Escoles verdes.
·         Esport a l‘escola i salut.
·         Festes.
·         Promoció externa.
·         Assemblea de delegats.

Incorporats el curs 2014-15
·         El nostre espai.
·         Ordinadors a l’aula.
·         Voluntariat.

Posem-ho en marxa!

Abans del 15 de setembre.

Els/les coordinadors/es omplen el full de programació anual del projecte i també fan una crida a la participació a través del bloc o intranet on expliquen breument les funcions del projecte.

15 de setembre

La primera hora el director explica el funcionament general dels projectes al pavelló. A tutoria, el tutor explica cada projecte mitjançant el bloc o projectant un document i cada alumne/a en marca (ordenats) tres en un full de tria. En aquest, l’alumne interessat també escull l’opció de ser delegat/da[1].


El tutor assigna 2 - 3 alumnes a cada projecte considerant:
  • ·     Les preferències i l’orientació de l’alumnat.
  •     Criteris de paritat i diversitat.

16 de setembre
A la reunió de PAT-CAD es coordina l’assignació dels alumnes als projectes, vetlant pel repartiment equitatiu.

22 de setembre
El tutor comunica a la classe l’assignació de projectes. Es tracta d’arribar a un acord de consens.

Abans del 26 de setembre
S’informa als coordinadors dels alumnes i l’aula assignada al projecte.
29 de setembre
Primera sessió de treball per projectes. Les sessions successives es poden veure al calendari acadèmic.
15 de juny
Sessió final. Valoració del projecte.[1] El delegat de classe no s’escull per votació dels companys de grup.